ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII POST PRODUCȚIE

ASOCIATIA TEATRUL VIENEZ DE COPII „COPIII JOACĂ TEATRU”, având sediul în București, str. Comănița, nr. 9, Sector 2, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare servicii post producție, închiriere de aparatură, software și spații.

1. Obiectul contractului: furnizare servicii post producție, închiriere de aparatură, software și spații în cadrul proiectului ,,European Climate Initiative (EUKI) – Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”, conform legislației în vigoare.

2. Sursa de finanțare: Proiect ”European Climate Initiative (EUKI) – Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”- Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranță Nucleară a Republicii Federale Germania.

3. Valoarea totală estimată este de 7 930 EUR ( TVA inclus)

4. Tip procedură: achiziție directă

5.  Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut al ofertei.

6.  TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 29 decembrie 2021 ora 12:00.

7. Se va încheia contract, durata contractului fiind de la data semnării acestuia și până la finalizarea efectelor acestuia. Plata se va efectua în lei, la cursul Inforeuro, în termen de maxim 30 zile de la data livrării serviciilor și a facturii, precum și a semnării procesului-verbal de recepție, de ambele părți fără obiecțiuni.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

8. Preţul ofertei este în EUR, cu TVA inclus, și va include toate costurile privind furnizarea serviciilor.

9. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În cazul în care două sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților respectivi li se va solicita o noua propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

10.  Limba de redactare a ofertei: limba română.

11. Ofertanţii depun o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate.

12. NU se acceptă oferte alternative.

13. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

14. Calificarea ofertantului: Oferta trebuie să fie însoţită de:

a) Scrisoare de înaintare – FORMULAR 1

b)  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 – FORMULAR 3, 4, 5

c)  Propunere financiară – FORMULAR 2

d)  Propunere tehnică – Anexa 1 la FORMULAR 2 – Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica în functie de solicitarile din caietul de sarcini. Oferta tehnică trebuie întocmită astfel încât procesul de evaluare a informațiilor din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini.

e) Ofertantul va prezenta o Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale obligatorii – FORMULAR 7

f) Ofertantul va prezenta o Declarație cu privire la respectarea reglementărilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă – FORMULAR 6

g) Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate principal/secundar relevant pentru obiectul prezentei achiziții. Informațiile din certificatul constatator vor fi actuale si reale la momentul prezentării acestuia.

15. Condiții de participare: Ofertanții au obligația de a prezenta propunerea financiară și propunerea tehnică separat. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate (inclusiv nume în clar) de către reprezentantul legal. Documentele scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: office@teatrulvienezdecopii.ro. Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare.

16. Link-ul unde se poate accesa documentația de atribuire este: www.teatrulvienezdecopii.ro.

DESCARCĂ DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE

DESCARCĂ FORMULARE FORMAT EDITABIL

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin e-mail: office@teatrulvienezdecopii.ro

COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII


ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII PRODUCȚIE DOCUMENTAR, ÎNCHIRIERE SPAȚII ȘI APARATURĂ

ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACA TEATRU”, în calitate de Beneficiar, dorește să achiziționeze servicii producție documentar, închiriere spații și aparatura în vederea documentării testărilor și taberei din cadrul proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) – Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”. Proiectul este finanțat de Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranță Nucleară a Republicii Federale Germania.

DATE GENERALE
Denumirea proiectului: ”European Climate Initiative (EUKI) – Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”

Beneficiar: ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACĂ TEATRU”

Adresa: Str Comănița, nr 9, Sector 2, București, cod poștal 020557, România

Telefon: 0727.554.875

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro

Obiectul contractului: Achiziţie servicii producție documentar, închiriere spații și aparatura în vederea documentării testărilor și taberei din cadrul proiectului din cadrul proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) – Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.

Tip contract: contract de prestări servicii producție documentar, închiriere spații și aparatura , în vederea documentării a două testări și a unei tabere.

Durata contractului: 3 luni

Cantitate: 1 testare copii, 1 zi de interviuri la domiciliul intervievaților, 1 tabără (1-5 august 2021, Breb- Maramureș)

Valoare totală estimată: 81.500 lei (TVA inclus)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă restrânsă potrivit Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin:

Descărcarea acesteia de pe pagina web a Beneficiarului:

CERERE OFERTĂ- CLICK AICI PFD, CLICK AICI FORMAT EDITABIL/ DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE – CLICK AICI  / MODEL FORMULARE ȘI CONTRACT – CLICK AICI PDF, CLICK AICI FORMAT EDITABIL

În format tipărit de la sediul Achizitorului

sau

În format electronic, printr-o solicitare pe e-mail: office@teatrulvienezdecopii.ro.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 07.06.2021

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 24 de ore de la primirea solicitării.

Oferta de preț, împreună cu documentele solicitate, vor fi trimise către ASOCIAȚIA TEATRULUI VIENEZ DE COPII ,,COPIII JOACA TEATRU”, prin e-mail, la adresa office@teatrulvienezdecopii.ro sau la sediul nostru din Strada Comănița 9, Sector 2, București
Data limită de depunere a ofertelor: 10.06.2021, ora 22:00.

COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ ECHIPAMENTE IT

ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII „COPIII JOACĂ TEATRU, având sediul în București, str. Blănari, nr. 21, etaj 2 ½, Sector 3, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente IT.

 1. Obiectul contractului: furnizare computere portabile (LOT 1), furnizare imprimantă (LOT 2) si furnizare HDD-uri externe (LOT 3) în cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SIPOCA 168, cod SMIS 111475 conform legislației în vigoare.
 2. Sursa de finanţare: Proiect „Teatrul în Educație”, cod SIPOCA 168, cod SMIS 111475.
 3. Coduri CPV: LOT 1 – 30213100-6 Computere portabile; LOT 2 – 30232110-8 – Imprimante laser; LOT 3 – 30233132-5 – Unităţi de hard disk
 4. Valoarea totală estimată este de: 16.021,26 (fără TVA), respectiv:

      LOT 1 – 7.599,98 lei, fără TVA;

      LOT 2 – 7.666,66 lei, fără TVA,

      LOT 3 – 754,62 lei, fără TVA

 1. Tip procedură: achiziție directă
 2. Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut al ofertei/lot.
 3. TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 19 februarie 2020 ora 12:00.
 4. Se va încheia contract/lot, durata contractelor fiind de la data semnării acestora și până la finalizarea efectelor acestora. Plata se va efectua în lei, în termen de maxim 30 zile, de la data livrării produselor și a facturii, precum și a semnării procesului-verbal de recepție, de ambele părți fără obiecțiuni.

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

 1. Preţul ofertei este în LEI, fără TVA și va include toate costurile privind furnizarea produselor.
 2. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În cazul în care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților respectivi li se va solicita o nouă propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
 3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 4. Un ofertant poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.
 5. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate /lot.
 6. NU se acceptă oferte alternative.
 7. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.
 8. Calificarea ofertantului: Oferta trebuie să fie însoţită de:
 9. Scrisoare de înaintare – FORMULAR 1
 10. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 – FORMULAR 4, 5, 6
 11. Propunere financiară – FORMULAR 2
 12. Propunere tehnică – FORMULAR 3 – Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică, în funcție de solicitările din caietul de sarcini separat pentru fiecare lot în parte. Oferta tehnică trebuie întocmită, astfel încât procesul de evaluare a informațiilor din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor echipamentelor incluse în ofertă.
 13. Ofertantul va prezenta o Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale obligatorii – FORMULAR 8
 14. Ofertantul va prezenta o Declarație cu privire la respectarea reglementărilor din domeniul mediului, social si al relațiilor de muncă – FORMULAR 7
 15. Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate principal/secundar relevant pentru obiectul prezentei achiziții. Informațiile din certificatul constatator vor fi actuale și reale la momentul prezentării acestuia.
 16. Condiții de participare: Ofertanții au obligația de a prezenta propunerea financiară și propunerea tehnică separat pentru fiecare lot în parte. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate (inclusiv nume în clar) de către reprezentantul legal. Documentele scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: office@teatrulvienezdecopii.ro

Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare.

 1. Perioada de garanție a produselor: conform caietului de sarcini și a legislației în vigoare.
 2. Link-ul, unde se poate accesa documentația de atribuire este: teatrulvienezdecopii.ro

 

DESCARCĂ DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE

DESCARCĂ FORMULARE FORMAT EDITABIL

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin e-mail: office@teatrulvienezdecopii.ro.

ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII CATERING SI SERVICII CAZARE

Conferința ,,Teatrul în educație”, în perioada 28-29 februarie 2020, Municipiul Cluj-Napoca

ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII ,,COPIII JOACA TEATRU”, în calitate de Beneficiar, dorește să achiziționeze servicii catering și servicii cazare, în vederea organizării Conferinței ,,Teatrul în Educație”, în perioada 28-29 februarie 2020, Municipiul Cluj-Napoca, în cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SMIS 111475Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componentă 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Cod Apel : POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect SIPOCA 168, cod SMIS 111475

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE”, cod SMIS 111475

Beneficiar: ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII ,,COPIII JOACĂ TEATRU”

Adresa: Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Telefon: 0728.853.417

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro

Obiectul contractului: Achiziţie servicii catering (LOT 1) și servicii cazare (LOT 2), în vederea organizării Conferinței ,,Teatrul în educație”, în perioada 28-29 februarie 2020, Municipiul Cluj-Napoca din cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SIPOCA 168, cod SMIS 111475, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.

Tip contract: contract de prestări servicii

Locul de desfășurare a serviciilor: Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

LOT 1 – servicii catering – Cluj-Napoca

Data: 28 februarie 2020– Conferința Națională ,,Teatrul în educație”, Cluj-Napoca – 300 porții

29 februarie 2020 – Ateliere restrânse, Cluj-Napoca – 120 porții

Valoare totală estimată LOT 1: 10.768,80 lei (fără TVA)

LOT 2- servicii cazare – Cluj-Napoca

a) Perioada: 26-28 februarie 2020 (check-in: 26 februarie, check-out: 28 februarie)

Nr. persoane: 2 (experți proiect) / 2 camere single

Număr nopți cazare: 2 nopți cazare / camera

b) Perioada: 28 februarie – 1 martie 2020 (check-in: 28 februarie, check-out: 1 martie)

Nr. persoane: 2 (experti proiect) / 2 camere single

Număr nopți cazare: 2 nopți cazare / camera

Valoare totală estimată LOT 2: 1.552,00 lei (fără TVA)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă potrivit Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin:

1. descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea “Achiziţii privaţi”,

2.descărcarea acesteia în format electronic:

3.în format fizic de la sediul Achizitorului

4.în format electronic printr-o solicitare pe e-mail office@teatrulvienezdecopii.ro.

 Data limită de primire a solicitărilor de clarificări05.02.2020 ora 15:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 48 de ore de la primirea solicitării.

Oferta de preț/LOT împreună cu documentele solicitate vor fi depuse, într-un plic sigilat, în conformitate cu cerințele din documentația pentru ofertant la sediul ASOCIATIEI TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACA TEATRU”, Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.

Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2020, ora 12:00

_______________________________________________________________________________

RĂSPUNS SOLICITĂRE DE CLARIFICARE privind „Procedura competitivă” având ca obiect Lot 1 „servicii de catering”

______________________________________________________________________________

ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII CATERING SI SERVICII CAZARE

Conferința și Atelierele restrânse ,,Teatrul în Educație”, în perioada 22-23 noiembrie 2019, Municipiul Iași

ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII ,,COPIII JOACĂ TEATRU”, în calitate de Beneficiar, dorește să achiziționeze servicii catering și servicii cazare în vederea organizării Conferinței și Atelierelor Restrânse ,,Teatrul în Educație”, în perioada 22-23 noiembrie 2019, Municipiul Iași în cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SMIS 111475Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componentă 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Cod Apel : POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect SIPOCA 168, cod SMIS 111475

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE”, cod SMIS 111475

Beneficiar: ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII ,,COPIII JOACĂ TEATRU”

Adresa: Str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Telefon: 0728.853.417

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro 

Obiectul contractului: Achiziţie servicii catering (LOT 1) și servicii cazare (LOT 2), în vederea organizării Conferinței ,,Teatrul în educație”, în perioada 22-23 noiembrie 2019, Municipiul Iași, din cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SIPOCA 168, cod SMIS 111475, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.

Tip contract: contract de prestări servicii

Locul de desfășurare a serviciilor: Municipiul Iași, jud. Iași

LOT 1 – servicii catering – Iași

Data: 22 noiembrie 2019 – Conferința Națională “Teatrul în educație”, Iași – 300 porții

23 noiembrie 2019 – Ateliere restranse, Iași – 120 portii

LOT 2- servicii cazare – Iasi

a) Perioada: 20-22 noiembrie 2019 (check-in: 20 noiembrie, check-out: 22 noiembrie)

Nr persoane: 2 (experți proiect) / 2 camere single

Număr nopți cazare: 2 nopți cazare / camera

b) Perioada: 22-24 noiembrie 2019 (check-in: 22 noiembrie, check-out: 24 noiembrie)

Nr persoane: 2 (experti proiect) / 2 camere single

Număr nopți cazare: 2 nopți cazare / camera

Valoare totală estimată LOT 1: 10.768,80 lei (fără TVA)

Valoare totală estimată LOT 2: 1.552,00 lei (fără TVA)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă, potrivit Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea ,,Achiziţii privaţi”, descărcarea acesteia de pe pagina web a Beneficiarului: CLICK AICI DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE, în format tipărit de la sediul Achizitorului sau în format electronic printr-o solicitare pe e-mail: office@teatrulvienezdecopii.ro.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări07.11.2019, ora 15:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 48 de ore de la primirea solicitării.

Oferta de preț/LOT împreună cu documentele solicitate vor fi depuse, într-un plic sigilat, în conformitate cu cerințele din documentația pentru ofertant la sediul ASOCIATIEI TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACA TEATRU”, Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.

Data limită de depunere a ofertelor: 12.11.2019, ora 12:00

______________________________________________________________________________

RĂSPUNS SOLICITĂRE DE CLARIFICARE privind „Procedura competitivă” având ca obiect „servicii de catering”

______________________________________________________________________________

ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII VIDEOGRAF SPECIALIZAT

ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII ,,COPIII JOACA TEATRU”, în calitate de Beneficiar, dorește să achiziționeze servicii videograf specializat înregistrare conferințe în vederea organizării Conferințelor “Teatrul în educație” din cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SMIS 111475Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componentă 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Cod Apel : POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect SIPOCA 168, cod SMIS 111475.

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE” cod SMIS 111475

Beneficiar: ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACĂ TEATRU”

Adresa: Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Telefon: 0728.853.417

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro

Obiectul contractului: Achiziţie servicii videograf specializat înregistrare conferințe in vederea organizării Conferintelor “Teatrul în educație” din cadrul proiectului „Teatrul în Educație”, cod SIPOCA 168, cod SMIS 111475, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.

Tip contract: contract de prestări servicii videograf specializat înregistrare conferințe

Durata contractului: 7 luni

Cantitate: 3 Conferinte Naționale (București – 18 octombrie 2019, Iasi – 22 noiembrie 2019, Cluj – Napoca – 15.02.2020-30.03.2020, data exactă a evenimentului de la Cluj – Napoca va fi anunțată cu cel putin 10 zile înainte)

Valoare totală estimată: 10.800 lei (fără TVA)

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă potrivit Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fondurieuropene

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin:

 Data limită de primire a solicitărilor de clarificări10.10.2019

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 48 de ore de la primirea solicitării.

Oferta de preț împreună cu documentele solicitate vor fi depuse, într-un plic sigilat, în conformitate cu cerințele din documentația pentru ofertant la sediul ASOCIATIEI TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACA TEATRU”, Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Data limită de depunere a ofertelor: 15.10.2019, ora 12:00

______________________________________________________________________________

ANUNȚ ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CATERING

ASOCIATIA TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACA TEATRU”, în calitate de Beneficiar, dorește să achiziționeze servicii de catering pentru proiectul „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE” cod SMIS 111475. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componentă 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Cod Apel : POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect SIPOCA 168, cod SMIS 111475

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: „TEATRUL ÎN EDUCAȚIE” cod SMIS 111475

Beneficiar: ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACĂ TEATRU”

Adresa: Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Telefon: 0728.853.417

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro

 Obiectul contractului: Achiziţie servicii catering in vederea asigurarii mesei de pranz (1 buc) și o pauză de cafea (1 buc) pentru participanții la Conferința Națională “Teatrul în educație” (18 octombrie 2019), Bucureşti și asigurarea a două pauze de cafea pentru participanții la atelierele de formare, în data de 19.10.2019, București, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.

Tip contract: contract de prestări servicii de catering

Durata contractului: 45 zile

Cantitate: maxim 300 de porți/Conferința și maxim 120 porții/Ateliere de formare

Valoare totală estimată: 20,077.80 lei (fără TVA), respectiv 21,081.69 lei, cu TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă potrivit Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fondurieuropene

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin:

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări10.10.2019

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 48 de ore de la primirea solicitării.

Oferta de preț împreună cu documentele solicitate vor fi depuse, într-un plic sigilat, în conformitate cu cerințele din documentația pentru ofertant la sediul ASOCIATIEI TEATRUL VIENEZ DE COPII “COPIII JOACA TEATRU”, Str Blănari, nr 21, etaj 2 1/2, Sector 3, București, cod poștal 030061

Data limită de depunere a ofertelor: 15.10.2019, ora 12:00

______________________________________________________________________________

ANUNȚ SELECȚIE POSTURI VACANTE

în cadrul proiectului ”Teatrul în Educație”

31.05.2019

 1. INFORMAȚII GENERALE

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii – Copiii joacă teatru” este beneficiarul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP; Componenta 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente; Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului ”Teatrul în Educație” este dezvoltarea capacităţii Asociaţiei ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” şi a altor ONG-uri cu activitate în domeniul educaţiei de a susține și promova reforma administrației publice prin formularea, promovarea şi monitorizarea de politici publice alternative pentru educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) formularea a cel puțin 2 politici publice alternative testate și bazate pe dovezi pentru domeniul educației non-formale;

2) creșterea capacității de formulare și advocacy pentru politici publice alternative educaționale pentru 500 persoane;

3) creșterea gradului de conștientizare și implicare civică privind importanța educației alternative prin organizarea a 11 evenimente în cadrul proiectului.

III. PROCEDURĂ SELECȚIE 

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” cu sediul social în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 4, bl. T1, etaj 4, ap. 61, sector 3, organizează proces de selecție pentru următorul post din echipa de implementare a proiectului:

 • 1 post de EXPERT (COORDONATOR REȚEA)

La prezenta selecție poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile de mai jos, fără discriminare în funcţie de gen, rasă, origine, etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

EXPERT (COORDONATOR REȚEA)

Condiții post Expert (Coordonator rețea): absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, studii în comunicare, relații publice, marketing sau experiență în activități similare de lucru cu oamenii; experiența în domeniul educației constituie un avantaj; bun organizator, spirit de lucru în echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office; bun cunoscător al limbii engleze, disponibilitate deplasări naționale.

Atribuții Expert dezvoltare evenimente:

 • Pregătire text invitație pentru potențialii membri ai rețelei;
 • Pregătire formular de aderare la rețea;
 • Centralizare formular de aderare la rețea într-o bază de date unică;
 • Identificarea și selectarea grupului țintă și a membirlor ce vor forma rețeaua;
 • Menținerea comunicării cu membri rețelei în vederea obținerii de feedback referitor la propunerile de politică publică alternative din domeniul educației vizate de către proiect.

Perioadă estimată: iunie-octombrie 2019

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă Curriculum Vitae format EUROPASS în care se va menționa poziția pentru care se depune candidatura, documente suport care să ateste cele afirmate în CV, respectiv diplome de studii, certificate de absolvire cursuri, etc, inclusiv copie buletin, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente postului.

Dosarele de candidatură se depun în perioada 3-7 iunie 2019; termen limită 7 iunie orele 15:00. Acestea pot fi transmise pe adresa de email office@teatrulvienezdecopii.ro sau pot fi depuse la biroul proiectului – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00.

Candidaturile înregistrate după data limită indicată, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

Selecția va consta în verificarea dosarelor de candidatură din punct de vedere administrativ, al eligibilității, precum și într-un interviu. La interviu vor fi invitați doar candidații a căror dosare vor fi declarate eligibile în urma verificării acestora. În cadrul interviului se va discuta pe marginea unor studii de caz, a experienței profesionale, disponibilitate etc. Interviurile vor fi organizate în data de 11 iunie începând cu ora 09:00. Candidații vor fi contactați telefonic pentru programarea interviurilor.

Contestațiile se primesc până la data de 14 iunie, ora 12:00, adresa de e-mail office@teatrulvienezdecopii.ro.

Acestea vor fi soluționate în termen de maxim 2 zile de la împlinirea termenului limită pentru depunere.

Adresa de corespondență – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3

București

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro

ANUNȚ SELECȚIE POSTURI VACANTE

în cadrul proiectului ”Teatrul în Educație”

09.05.2019

 1. INFORMAȚII GENERALE

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii – Copiii joacă teatru” este beneficiarul unui proiect finanțat prini Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP; Componenta 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente; Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului ”Teatrul în Educație” este dezvoltarea capacităţii Asociaţiei ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” şi a altor ONG-uri cu activitate în domeniul educaţiei de a susține și promova reforma administrației publice prin formularea, promovarea şi monitorizarea de politici publice alternative pentru educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) formularea a cel puțin 2 politici publice alternative testate și bazate pe dovezi pentru domeniul educației non-formale;

2) creșterea capacității de formulare și advocacy pentru politici publice alternative educaționale pentru 500 persoane;

3) creșterea gradului de conștientizare și implicare civică privind importanța educației alternative prin organizarea a 11 evenimente în cadrul proiectului.

III. PROCEDURĂ SELECȚIE 

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” cu sediul social în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 4, bl. T1, etaj 4, ap. 61, sector 3, organizează proces de selecție pentru următorul post din echipa de implementare a proiectului:

 • 1 post de EXPERT DEZVOLTARE EVENIMENTE

La prezenta selecție poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile de mai jos, fără discriminare în funcţie de gen, rasă, origine, etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

EXPERT DEZVOLTARE EVENIMENTE

Condiții post Expert dezvoltare evenimente: absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, studii în comunicare și relații publice și sau experiență în activități de comunicare/organizare evenimente constituie un avantaj; experiență în organizare de evenimente în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau rambursabilă de min. 3 ani; bun organizator, spirit de lucru în echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office; bun cunoscător al limbii engleze, disponibilitate deplasări naționale.

Atribuții Expert dezvoltare evenimente:

 • Organizarea logistică (închiriere săli, catering, transport) a evenimentelor tip conferință, atelier de lucru/ simpozion cetățenesc, scenario workshop, curs instruire reprezentanți ONG din cadrul proiectului și colaborarea cu organizațiile subcontractate.
 • Elaborarea agendelor evenimentelor și menținerea contactului cu speakerii și trainerii din cadrul proiectului.
 • Supraveghează îndeplinirea de către companiile subcontractate a cerințelor tehnice/logistice pentru fiecare conferința/workshop organizat în cadrul proiectului.
 • Participă la elaborarea materialelor de informare și publicitate ale proiectului (website, comunicat de presă, pliant, etc) și a materialelor suport pentru evenimente (liste participanți, diplome participare, etc).

Perioadă estimată: mai-decembrie 2019

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă Curriculum Vitae format EUROPASS în care se va menționa poziția pentru care se depune candidatura, documente suport care să ateste cele afirmate în CV, respectiv diplome de studii, certificate de absolvire cursuri, etc, inclusiv copie buletin, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente postului.

Dosarele de candidatură se depun până la data de 15 mai 2019, orele 15:00. Acestea pot fi transmise pe adresa de email office@teatrulvienezdecopii.ro sau pot fi depuse la biroul proiectului – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00.

Candidaturile înregistrate după data limită indicată, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

Selecția va consta în verificarea dosarelor de candidatură din punct de vedere administrativ, al eligibilității, precum și într-un interviu. La interviu vor fi invitați doar candidații a căror dosare vor fi declarate eligibile în urma verificării acestora. În cadrul interviului se va discuta pe marginea unor studii de caz, a experienței profesionale, disponibilitate etc. Interviurile vor fi organizate în data de 16 mai începând cu ora 09:00. Candidații vor fi contactați telefonic pentru programarea interviurilor.

Contestațiile se primesc până la data de 20.05.2019, ora 12:00, adresa de e-mail office@teatrulvienezdecopii.ro.

Acestea vor fi soluționate în termen de maxim 2 zile de la împlinirea termenului limită pentru depunere.

Adresa de corespondență – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3

București

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro

ANUNȚ SELECȚIE POSTURI VACANTE

în cadrul proiectului ”Teatrul în Educație”

06.03.2019

 1. INFORMAȚII GENERALE

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii – Copiii joacă teatru” este beneficiarul unui proiect finanțat prini Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP; Componenta 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente; Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului ”Teatrul în Educație” este dezvoltarea capacităţii Asociaţiei ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” şi a altor ONG-uri cu activitate în domeniul educaţiei de a susține și promova reforma administrației publice prin formularea, promovarea şi monitorizarea de politici publice alternative pentru educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) formularea a cel puțin 2 politici publice alternative testate și bazate pe dovezi pentru domeniul educației non-formale;

2) creșterea capacității de formulare și advocacy pentru politici publice alternative educaționale pentru 500 persoane;

3) creșterea gradului de conștientizare și implicare civică privind importanța educației alternative prin organizarea a 11 evenimente în cadrul proiectului.

III. PROCEDURĂ SELECȚIE 

Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” cu sediul social în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 4, bl. T1, etaj 4, ap. 61, sector 3, organizează proces de selecție pentru următoarele posture din echipa de management a proiectului:

 • 1 post de MANAGER DE PROIECT
 • 1 post de RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE
 • 1 post de ASISTENT MANAGER

La prezenta selecție poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile de mai jos, fără discriminare în funcţie de gen, rasă, origine, etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

 1. MANAGER DE PROIECT

Condiții post Manager de proiect: absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, studii și/sau experiență în management de proiect constituie un avantaj; experiență în coordonare/implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau rambursabilă de min. 3 ani; capacitate de analiză, spirit de lucru în echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office; bun cunoscător al limbii engleze și al platformei MySMIS.

Implementarea de proiecte educaționale constituie un avantaj.

Atribuții Manager de Proiect:

− supervizarea activitatății experților pentru îndeplinirea activităților și atingerea indicatorilor și a obiectivelor proiectului;

− menține legătura cu Autoritatea de Management Programul Operațional Capacitate Administrativă (2014-2020);

− asigură buna implementarea a proiectului și elaborează rapoartele tehnice, cererile de rambursare în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

− mobilizarea, coordonarea și motivarea echipei de proiect;

− organizarea alocării resurselor;

− asigurarea resurselor necesare implementăarii proiectului;

− luarea unor deciziilor informate in timp util;

− supervizarea implementării tuturor activităților din proiect – coordonarea întâlnirilor echipei de proiect de câte ori este cazul;

− încheierea contractelor cu furnizorii externi.

Perioadă estimată: aprilie 2019 – ianuarie 2020 

 1. RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE

Condiții post Responsabil achiziții publice: absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare acreditat sau autorizat, studii și/sau experiență în gestionare achiziții publice constituie un avantaj; experiență în activități de achiziții publice de min. 3 ani; implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau rambursabilă constituie un avantaj; capacitate de analiză, spirit de lucru în echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office; bun cunoscător al limbii engleze. Cunoașterea platformei MySMIS constituie un avantaj.

Implementarea de proiecte educaționale constituie un avantaj.

Atribuții Responsabil achiziții publice:

 • aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice;
 • elaborează strategia de politici publice;
 • aplică principii în elaborarea cerințelor de selecție și elaborare a caietului de sarcini;
 • întocmește dosarul de achiziție publică;
 • derulează procedurile specifice de achiziție publică;
 • gestionează contestațiile formulate în procedura de atribuire a contractului;
 • evaluează ofertele depuse;
 • atribuie contractul de achiziție publică;
 • verifică dosarul de achiziție publică înainte de depunerea la AM POCA a cererilor de rambursare în cadrul proiectului;
 • răspunde împreună cu managerul de proiect și responsabilul financiar la eventualele solicitări de clarificări primite de la AM/OI POCA cu referire la dosarele de achiziții.

Perioadă estimată: aprilie 2019 – ianuarie 2020 

 1. ASISTENT MANAGER

Condiții post Asistent manager: absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) acreditat sau autorizat, experiență în activități de management administrativ de min. 3 ani; implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau rambursabilă constituie un avantaj; capacitate de analiză, spirit de lucru în echipă, abilități de comunicare, bun cunoscător Microsoft Office; bun cunoscător al limbii engleze.

Atribuții Responsabil achiziții publice:

 • Asistă managerul de proiect în activităţile specifice;
 • Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, membrii echipei de management, autoritatea
 • contractantă şi colaboratori externi;
 • Asigura sprijin de ordin tehnic si financiar in activitatile curente ale proiectului, in coordonarea activitatilor, in implementarea proiectului in parametrii asumati, pentru a respecta conditiile contractuale şi legislaţia specifică proiectului.
 • Asigură, împreună cu managerul de proiect, implementarea strategiei proiectului;
 • Participă activ la şedintele de lucru ale echipei si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
 • Intocmeste rapoartele tehnice ale proiectului;

Perioadă estimată: aprilie 2019 – ianuarie 2020 

Dosarele de candidatură trebuie să cuprindă Curriculum Vitae format EUROPASS în care se va menționa poziția pentru care se depune candidatura, documente suport care să ateste cele afirmate în CV, respectiv diplome de studii, certificate de absolvire cursuri, etc, inclusiv copie buletin, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente postului.

Dosarele de candidatură se depun până la data de 13 martie 2019, orele 15:00. Acestea pot fi transmise pe adresa de email office@teatrulvienezdecopii.ro sau pot fi depuse la biroul proiectului – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00.

Candidaturile înregistrate după data limită indicată, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

Selecția va consta în verificarea dosarelor de candidatură din punct de vedere administrativ, al eligibilității, precum și într-un interviu. La interviu vor fi invitați doar candidații a căror dosare vor fi declarate eligibile în urma verificării acestora. În cadrul interviului se va discuta pe marginea unor studii de caz, a experienței profesionale, disponibilitate etc. Interviurile vor fi organizate în data de 15 martie începând cu ora 09:00. Candidații vor fi contactați telefonic pentru programarea interviurilor.

Contestațiile se primesc până la data de 20.03.2019, ora 15:00, adresa de e-mail office@teatrulvienezdecopii.ro.

Acestea vor fi soluționate în termen de maxim 2 zile de la împlinirea termenului limită pentru depunere.

Adresa de corespondență – Asociația ”Teatrul Vienez de Copii– Copiii joacă teatru” str. Blănari, nr 21, etaj 2 1/2 , sector 3

București

Email: office@teatrulvienezdecopii.ro